zxc ROCZNY PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU 2018/2019 | Przedszkole Publiczne nr 22

ROCZNY PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU 2018/2019

Lp.

Zadanie, cel

Kogo obejmuje

 

Opis, praktyczne rady, wskazówki, pomysły

Termin

 1. Rozpoczęcie całorocznej współpracy rodziców z przedszkolem Rodzice dzieci wszystkich grup Zebranie dla rodziców

 1. Zapoznać rodziców ze statutem i regulaminem przedszkola.
 2. Przedstawić warunki ubezpieczenia dzieci.
 3. Omówić organizację pracy w placówce na rozpoczynający się rok szkolny.
 4. Przedstawić prawa i obowiązki rodziców.
 5. Zapoznać rodziców z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 6. Zapoznać rodziców z procedurami przedszkolnymi;
10.09.2018r.
2. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy rodzicami poszczególnych grup przedszkolnych oraz wychowawcami tych grup Rodzice dzieci poszczególnych grup wiekowych Po zebraniu wspólnym odbywają się spotkania w grupach, każdy wychowawca powinien przekazać rodzicom wiadomości dotyczące pracy z grupą:

 1. Zapoznać rodziców z rozkładem dnia podczas pobytu dzieci w przedszkolu.
 2. Zapoznać rodziców z dopuszczonym programem nauczania, podstawą programową.
 3. Dokonać wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców.
 4. Złożenie przez rodziców upoważnień:
 • przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
 • uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych,
 • udziału w wycieczkach organizowanych przez przedszkole,
 • zgoda na publikację zdjęć oraz prac dziecka,
 • zgoda na umieszczanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola;

Szczególną uwagę należy skupić na grupie:

 1. Najmłodszej – adaptacja, pomoc w zaklimatyzowaniu się dzieci w nowym środowisku, poznanie przedszkola, wychowawców, integracja dzieci.
 2. Najstarszej 6 -latków – dopilnowanie procedur związanych z realizacją rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zapoznanie rodziców z zakresem ich obowiązków w tym względzie oraz konsekwencjami ich nieprzestrzegania;
10.09.2018r.
Prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wspólnie z rodzicami Rodzice dzieci wyznaczonych do udzielania pomocy psych – ped.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647) ogłoszono dnia 25 sierpnia 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

– zapraszanie rodziców na organizowane minimum dwa razy w

roku spotkania zespołów dla własnego dziecka;

Cały rok
4. Rozmowy doraźne, kontakty indywidualne, konsultacje Rodzice wszystkich dzieci Rozmowy z wychowawcami, dyrektorem, pedagogiem w celu rozwiązywania bieżących problemów, konfliktów.

Wnikliwa obserwacja wszystkich dzieci pod kątem ewentualnych problemów, dysfunkcji, kontaktów z rówieśnikami, ale też szczególnych uzdolnień, zainteresowań. O wynikach obserwacji należy rozmawiać z rodzicami, wspólnie wyciągać wnioski i podejmować kroki w celu wspomagania harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

Upowszechnienie grafików pracy nauczycieli – wskazanie godzin możliwych do uzyskiwania informacji dotyczącej pracy i zachowania własnego dziecka.

Ustalenie grafiku pracy konsultacji indywidualnych – umawiane one będą jeden raz w semestrze przez wychowawcę grupy.

Według potrzeb
5. Wystawy prac plastyczno-konstrukcyjnych Rodzice wszystkich dzieci W trakcie całego roku szkolnego należy organizować wystawy tematyczne prac dzieci w celu zapoznania rodziców z:

 • efektami prac ich dzieci,
 • różnorodnymi technikami plastyczno-konstrukcyjnymi,
 • umiejętnościami plastycznymi ich dzieci,
 • umożliwienie porównania swojego dziecka z innymi (na tle grupy rówieśniczej).
Wg planów miesięcznych
6. Konkursy dla rodziców i dzieci

Zajęcia dodatkowe dla rodziców

Rodzice wszystkich dzieci

Zgłoszeni rodzice

Przybliżenie rodzica do naszej placówki i zachęcenie go do częstszej i efektywniejszej współpracy z przedszkolem i własnym dzieckiem poprzez:

 • udział w kiermaszach świątecznych poprzez wykonanie ozdób świątecznych
 • Zorganizowanie i zaproszenie do wspólnej realizacji rodziców w „Teatrze rodziców „Duzi – małym”” – wspólne przygotowywanie przedstawienia dla własnych pociech;
Grudzień
Styczeń – Czerwiec
7. Zajęcia otwarte, spotkania warsztatowe Rodzice wszystkich dzieci Warto organizować zajęcia otwarte, aby umożliwić rodzicom obserwację własnego dziecka na tle grupy rówieśniczej. Wspólna zabawa i praca bardzo zbliża, daje radość nie tylko dzieciom, ale również rodzicom. Grudzień
Marzec – Kwiecień
Kwiecień – Maj
8. Gazetka z informacjami dla rodziców, strona internetowa przedszkola Rodzice wszystkich dzieci W celu umożliwienia rodzicom uzyskiwania na bieżąco informacji z życia przedszkolaków – prowadzimy stronę internetową przedszkola, a na terenie placówki gazetkę ścienną, na których zamieszczamy wiadomości i ciekawostki z pracy przedszkola, ogłoszenia, komunikaty, wyniki konkursów itd. Za ich pośrednictwem można też przedstawiać zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze, plan pracy na każdy miesiąc, informacje o planowanych wycieczkach, uroczystościach, wystawach, dniach otwartych i zajęciach otwartych, jak również teksty piosenek i wierszy, których dzieci uczą się w danym miesiącu.

DOMKI INFORMACYJNE – plany na tydzień i dodatkowo grafiki n – lek oraz informacja dotycząca konsultacji;

Cały rok
9. Organizacja uroczystości i przedstawień Rodzice wszystkich dzieci Według przygotowanego harmonogramu; Organizacja przeglądów, przedstawień, teatrzyków, inscenizacji – to niezwykle atrakcyjne dla dzieci zadania, związane z tworzeniem scenografii, strojów, zaproszeń przebieraniem się, wcielaniem w role bohaterów baśni i wierszy. Aby jeszcze bardziej je uatrakcyjnić i wspomóc nauczycieli – warto zaprosić do współpracy rodziców dzieci. Na występy można też zaprosić babcie, ciocie i rodzeństwo – biorąc pod uwagę miejsce. Cyklicznie, wg harmonogramu
10 Pedagogizacja rodziców Dla wszystkich rodziców Gazetki ścienne, folder, ulotki , spotkania ze specjalistami (psychologiem i logopedą) Cały rok,
11 Rada Rodziców Rodzice dzieci ze wszystkich grup Rada rodziców to bardzo ważny organ wewnętrzny przedszkola. Jego szczegółowe zadania powinny być ujęte w statucie przedszkola. Z pewnością bardzo cenny będzie udział rady rodziców w życiu przedszkola poprzez:

 • udział w planowaniu pracy placówki,
 • wspólne planowanie i organizowanie uroczystości, przedszkolnych wycieczek,
 • dofinansowanie uroczystości dla dzieci,
 • pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych w celu wzbogacenia bazy materialnej,
 • udział w doborze zajęć dodatkowych dla dzieci,
 • wybór zabawek dla dzieci w ramach prezentów choinkowych,
 • zapoznanie z podstawowymi dokumentami przedszkola i

umieszczenie ich w miejscu ogólnodostępnym,

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
Według potrzeb
12 Informacje dla rodziców Rodzice dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne

Przedszkole zgodnie z § 3 ust. 5 najnowszej nowelizacji Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

(Dz.U. z 2018 r. poz.939) wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Do 30 kwietnia
13 Podsumowywanie etapów współpracy (Ankieta) Rodzice wszystkich dzieci Po każdym półroczu warto zorganizować spotkanie z rodzicami, na którym dojdzie do podsumowania dotychczasowej współpracy przedszkola z rodzicami. Da to okazję do podzielenia się przemyśleniami, obawami, sukcesami i porażkami oraz do ewentualnych zmian w sposobie pracy, komunikowania się lub dopracowania zasad współpracy, które są satysfakcjonujące dla obydwu stron. Styczeń/Luty
Czerwiec – pożegnanie starszaków