zxc REKRUTACJA 2019-2020 | Przedszkole Publiczne nr 22

REKRUTACJA 2019-2020

DRODZY RODZICE!

Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się od 1 do 15 kwietnia

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajduje się na stronie internetowej:

www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl

HARMONOGRAM NABORU

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 01.04.2019 r. od godz. 9.00

do 15.04.2019 r. do godz. 14.30

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 08.05.2019 r. godz. 9.00
 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata – woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 08.05.2019 r. do 15.05.2019 r. do godz. 14.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

21.05.2019 r. godz. 9.00

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

I. ZASADY OGÓLNE

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli przeprowadzane jest, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolach.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 zamieszkałe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

3. Dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata (art. 31 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe).

4. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten odbywa się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 31, ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo Oświatowe).

5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie określonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i przeprowadzane jest przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora przedszkola, który wyznacza przewodniczącego tej komisji.

6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w procesie rekrutacyjnym.

 

II. KONTYNUACJA EDUKACJI PREDSZKOLNEJ

 

1. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

2. Rodzice składający deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego, nie biorą udziału w rekrutacji.

 

III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

1. Dzieci urodzone w 2013 roku (6-latki) zapisywane do przedszkola po raz pierwszy, przyjmowane są na podstawie wypełnionego wniosku bez załączania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

2. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.

3. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola (wg preferencji). Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego), należy go złożyć tylko w jednym przedszkolu najbardziej preferowanym, umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).

 

4. Niezłożenie w określonym terminie (od 01 do 15 kwietnia 2019 r.) wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

5. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice zobowiązani są wypełnić Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie, jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

6. Aby dziecko zostało przyjęte, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola.

 

Niezłożenie dokumentu w określonym terminie (od 08 do 15 maja 2019 r.), jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

 

IV. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana w przedszkolu, w którym złożono wniosek kandydata.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać o rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola publicznego.

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został on zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych we wniosku i potwierdził wolę przyjęcia miejsca w przedszkolu.

 

V. KRYTERIA NABORU

1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

 

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów w wieku 3, 4 i 5 lat, zamieszkałych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle. Dzieci 6 letnie, mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póź.zm.).

1) Wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt.

2) Niepełnosprawność kandydata – 100 pkt.

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt.

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt.

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt.

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt.

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt.

 

Spełnianie wymienionych kryteriów ustawowych należy potwierdzić dołączając do wniosku, niżej wymienione dokumenty:

1) ad. pkt. 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),

2) ad. pkt. 2-5 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.).

3) ad. pkt. 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

4) ad. pkt. 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.).

Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

 

2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1) Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, samozatrudnieniu, lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym – 12 pkt.

2) Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu najbardziej preferowanym – 10 pkt.

3) Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór, uczęszczał do żłobka lub innej instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, zarejestrowanej w Gminie Kędzierzyn-Koźle (wymagane zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3) – 8 pkt.

4) Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór, uczęszczał do przedszkola innego niż przedszkole najbardziej preferowane – 6 pkt.

5) Rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, uczęszcza do innego przedszkola, żłobka lub szkoły podstawowej, funkcjonujących na tym samym osiedlu, co przedszkole najbardziej preferowane – 4 pkt.

6) Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 pkt.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:

1) oświadczenie pisemne obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica pracującego samotnie wychowującego dziecko lub uczącego się w trybie dziennym;

2) oświadczenie pisemne rodzica/ów o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w przedszkolu pierwszego wyboru;

3) oświadczenie pisemne rodzica/ów oraz zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 potwierdzające uczęszczanie do żłobka lub placówki;

4) świadczenie pisemne rodzica/ów o uczęszczaniu kandydata do innego przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzony jest nabór;

5) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do innego przedszkola żłobka lub szkoły podstawowej, funkcjonujące na tym samym osiedlu, co przedszkole najbardziej preferowane;

6) dokument potwierdzający objęcie kandydata lub jego rodzica/ów nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Oświadczenia, o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy Prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

 

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna, łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie, przeprowadzone w systemie elektronicznym.

2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych.

3. Rodzice dzieci nieprzyjętych, mogą w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.

 

4. Do oddziałów integracyjnych w Przedszkolach Nr 8, Nr 11 i Nr 21 dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się do dyrektora przedszkola.

5. Wielodzietność rodziny kandydata – należy przez to rozumieć rodzinę, wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt. 42 ustawy Prawo oświatowe).

 

6. Samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt. 43 ustawy Prawo oświatowe).

 

7. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu, nie zostało przyjęte do przedszkola, dyrektor tej placówki informuje Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o nieprzyjęciu dziecka.

 

8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 organ prowadzący pisemnie wskazuje rodzicom przedszkole, które może przyjąć dziecko niezakwalifikowane w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe).