zxc Oferta edukacyjna | Przedszkole Publiczne nr 22

Oferta edukacyjna

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż! Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami (…)

Janusz Korczak

W naszym przedszkolu realizujemy programy wychowania przedszkolnego:

  •  „Kocham Przedszkole” Miry Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek 
  • „Zbieram, poszukuję, badam” Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat.

Program „…zorientowany jest na dziecko oraz jego aktualną i najbliższą strefą rozwoju. Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjując i stymulując szeroko pojęte procesy rozwojowe. W programie wychowania przedszkolnego wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe, których układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności na poziomie wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań, koncentrując się na aktualnym poziomie rozwoju i możliwościach najbliższego rozwoju dziecka… Koncepcja programu „Kocham przedszkole” opiera się na pedagogice konstruktywistycznej, oraz koncepcji Lwa Wygotskiego dotyczącej rozwoju dziecka, w której wyróżnił on strefę aktualnego rozwoju i strefę najbliższego rozwoju, zawarte w nim treści są dostosowywania do możliwości dzieci” (Pleskot, Staszewska – Mieszek, 2016, s. 2-3).

„Treści zawarte w programie są zgodne z treściami edukacyjnymi i wychowawczymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 895). Pogrupowane zostały według ośmiu obszarów działalności dziecka.

Dodatkowo w Przedszkolu Publicznym Nr 22 realizowany jest 

MACMILIAN EDUCATION – PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół DLA PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

Programy przewidują stopniowe opanowanie przez dziecko określonych umiejętności, począwszy od najprostszych (podstawowych), a kończąc na tych, które powinno reprezentować   w chwili pójścia do szkoły. Czas osiągania poszczególnych sprawności jest różny u każdego dziecka i zależy od jego możliwości rozwojowych.

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego. Program wskazuje nauczycielowi kierunek działań, zapewniający osiągnięcie przez dzieci pełnego rozwoju fizycznego i intelektualnego.

Zawiera szczegółowe treści wychowania i nauczania, uwzględniające możliwości wychowanków na wszystkich etapach edukacyjnych.

Na rok szkolny 2018/2019 kadra przedszkola opracowała i wdrożyła w życie Roczny Program Pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 22

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju, jego talentów i zdolności poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

 W wyniku procesu wychowania, dziecko w naszym przedszkolu uzyskuje dojrzałość rozwoju osobowego we wszystkich obszarach.

 Najistotniejsza w efektywności wychowania i kształcenia jest współpraca na linii: dom rodzinny dziecka i przedszkole. W tym zakresie nasza placówka organizuje działania w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka; zapewnia opiekę i nauczanie w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji a także organizuje działania umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Zadaniem nauczycieli jest wykorzystywanie każdej sytuacji do przekazywania wartości etycznych i moralnych. Wyposażamy dziecko  we właściwy system wartości i tym samym dobrze przygotowujemy do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia, współdziałania ze środowiskiem społecznym, kreatywności i samodzielności, a także odrywania ról społecznych. Dziecko pod czujnym okiem naszym nauczycieli rozwija swoje zdolności rozpoznawania tych wartości, rozróżniania co dobre a co złe. Owocem naszej pracy z dzieckiem jest postawa względem siebie samego, drugiego człowieka i państwa.

System wartości preferowany jest w naszym przedszkolu przez wszystkich pracowników, odnosi się do celów i sposobów pracy oraz norm w nim obowiązujących. Skupia się wokół takich pojęć jak: rodzina, humanizm, tolerancja, życzliwość, prawda, odpowiedzialność, samodzielność, patriotyzm, kreatywność, mądrość i bezpieczeństwo.

OFERTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

* W naszym przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna stale podnoszącą swoje kwalifikacje, którą wspiera wszechstronny personel techniczny;

* Pracujemy według obowiązującej podstawy programowej dla przedszkoli realizując jej treści nowoczesnymi metodami nauczania;

* Nasi absolwenci są świetnie przygotowani do podjęcia nauki w szkole;

* W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe np.: język angielski oraz religia;

* Organizujemy zajęcia otwarte dla rodziców, które pozwalają rodzicom zobaczyć efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej prowadzonej przez przedszkole;

* Harmonogram uroczystości przedszkolnych jest bardzo rozbudowany, a cyklicznie odbywają się takie uroczystości jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Postaci z Bajek, Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołaj, Jasełka, Przedszkolna Wigilijka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny, Dzień Matki i Ojca, Piknik z Misiem Uszatkiem, Dzień Dziecka, Pożegnanie Starszaków;

* Mamy piękne i nowocześnie urządzone sale zabaw oraz duży ogród wyposażony w bezpieczny sprzęt do zabaw i zadbaną zieleń;

* Uczestniczymy w licznych akcjach ogólnopolskich i na terenie miasta, np. „Góra grosza”, Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt”, „Sprzątanie świata”, „Drzewko za butelkę”, „Zbiórka makulatury”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Akademia Aquafresh”, „Przyjaciel Przyrody i Książki”, „Bezpieczne Przedszkole”, „Przyjaciele Zippiego”  itp.;

* Realizujemy innowacje pedagogiczne;

* Bierzemy udział z sukcesami w licznych konkursach, przeglądach i olimpiadach dla przedszkolaków;

* Współpracujemy z bardzo wieloma instytucjami i placówkami na terenie miasta: Miejska Biblioteka, PSP 1, PSP 6, PSP 9, Szkoła Muzyczna, RSM Chemik, MOSiR, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, firma „Envipro”, CEWE.

PLIKI DO POBRANIA

  • GŁÓWNY KIERUNEK PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019:GŁÓWNY KIERUNEK PRACY
  • KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 22 NA ROK SZKOLNY 2018/2019: KALENDARZ IMPREZ
  • INNOWACJE PEDAGOGICZNE I PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019: INNOWACJE I PROJEKTY