zxc Główny kierunek pracy 2018/2019 | Przedszkole Publiczne nr 22

Główny kierunek pracy 2018/2019

GŁÓWNY KIERUNEK PRACY

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Temat: Kiedy zdrowe rzeczy jesz z Misiem ćwiczyć dziennie chcesz

Zadanie: Intensywne wspieranie rozwoju zdrowotnego dziecka.

 • uwzględnienie holistycznego podejścia do zdrowia (wszystkich jego aspektów) i czynników warunkujących zdrowie, związanych z ludźmi i środowiskiem;
 • wykorzystywanie sprzyjających okoliczności dla edukacji zdrowotnej: programy (formalne, nieformalne, innowacyjne), okazje pedagogiczne, wzorce tworzone przez ludzi;
 • dążenie do harmonizowania wiedzy o zdrowiu, którą  dziecko zdobywa z różnych źródeł (rodzina, nauczyciele, rówieśnicy, środki masowego przekazu, reklama, itp.)
 • zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia i stwarzanie w placówkach oświatowych (przedszkola) warunków i możliwości sprzyjających zdrowiu.

CELE:

 1. Rozbudzenie dziecięcej aktywności samodzielości poprzez działanie z zakresu edukacji zdrowotnej;

 2. Bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych,

 3. tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji  zdrowotnej dziecka w przedszkolu.

 4. Poznanie możliwości własnego organizmu, czynników które mu szkodzą lub pomagają w rozwoju, to również lepsze poznanie otaczającej dziecko rzeczywistości: zasady, metody i techniki, dotyczące propagowania wśród dzieci zdrowia i promowania prozdrowotnych form aktywności, to przede wszystkim prezentacja zdrowego stylu życia przez nauczyciela, który stanowi swoisty wzorzec właściwych zachowań.

 5. Rozwijanie inteligencji moralnej i kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;

 6. Rozwijanie inteligencji społecznej i związanych z tym kompetencji (np. współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacji konfliktowej, pełnienie ról i odpowiedzialność za powierzone zadanie);

 7. Pomaganie dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości;

 8. Wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania;

 9. Rozszerzenie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych;

 10. Uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej;

 11. Kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.